Koszyk
homepage
homepage
homepage

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.pizzeria-messina.pl.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pizzeria-messina.pl prowadzony jest przez firmę EMMERRE Rosario Messina z siedzibą przy ul. Strachocińskiej 53, 51 – 518 Wrocław, NIP: 8951612178, REGON: 022338510, adres e-mail: pizzeriaristorantemessina@gmail.com, nr tel. (71) 319 84 54 lub 665-333-626, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 2. 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.pizzeria-messina.pl.
 3. 3. Definicje:
 1. a) Serwis internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.pizzeria-messina.pl,
 2. b) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. c) Sprzedawca –  EMMERRE Rosario Messina z siedzibą przy ul. Strachocińskiej 53, 51 – 518 Wrocław, NIP: 8951612178, REGON: 022338510, adres e-mail: pizzeriaristorantemessina@gmail.com, nr tel. (71) 319 84 54 lub 665-333-626, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 4. d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 5. e) Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 6. f) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego,  zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 7. g) Formularz zamówienia – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 8. h) Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 9. i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Serwisu internetowego w języku polskim,
 10. j) Produkt - dostępna w Serwisie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, m.in. pizza, pasta, lasagne, panino, tortilla, sałatki, calzone, napoje, przekąski i sosy,
 11. k) Napój alkoholowy - produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu,
 12. l) Koszyk -  wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 13. m) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 14. n) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
 15. o) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem internetowym,
 16. p) Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
 1. 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
 2. a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie internetowym,
 3. b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
 4. c) prowadzeniu Newslettera.
 1. 5. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 2. 6. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Serwisie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: pizzeriaristorantemessina@gmail.com.
 3. 7. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.), w Serwisie obowiązuje zakaz sprzedaży Napojów alkoholowych osobom do lat 18 oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości.
 4. 8. W Serwisie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty serwisu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Serwisu internetowego. 
 5. 9. Najpóźniej w momencie składania Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z promocji dostępnej na stronie internetowej serwisu www.pizzeria-messina.pl. W przeciwnym razie nie będzie on mógł skutecznie domagać się pomniejszenia wartości Zamówienia lub zwrotu określonej kwoty, jaka w przypadku prawidłowego skorzystania z dostępnej promocji by mu przysługiwała.
 6. 10. Ponadto Sprzedawca informuje, że w przypadku, kiedy Kupujący wyrazi chęć skorzystania z Promocji, która go nie dotyczy (np. Kupujący oświadczy, iż posiada status studenta, jednakże przy odbiorze Zamówienia nie będzie dysponował legitymacją studencką, która uprawnia go, do skorzystania z tej Promocji) – rabat, jaki w związku z Promocją Kupujący by otrzymał nie zostanie naliczony.
 7. 11. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o  Produktach, podane na stronach internetowych  Serwisu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 8. 12. Do korzystania z Serwisu internetowego www.pizzeria-messina.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 800MHz, 256MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 9.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari) z włączoną obsługą JavaScript, a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych lub urządzenie z systemem Windows Phone, Android lub iOS.
 9. 13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. 2. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
 1. a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,
 2. b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu,
 3. c) złożenie Zamówienia drogą telefoniczną.
   
 4. 4. Zamówienia można składać od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 11:00 do 21:50.
 5. 5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta.
 6. 6. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie dostępnego na stronie Serwisu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Serwisu internetowego.
 7. 7. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Kupujący proszony jest o kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą pod numerem tel.: (71) 319 84 54 lub 665-333-626
 8. 8. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 9. 9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 niniejszego paragrafu.
 10. 10. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wydania Zamówienia dostawcy.
 11. 11. Sprzedaż Napojów alkoholowych:
 12. a) Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż Napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu nr. II/A-13424/V/14, od 4,5% do 18% alkoholu nr I/B-13424/V/14, wydane przez Urząd Miejski Wrocławia na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.),
 13. b) do zakupu w Serwisie Napojów alkoholowych uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe w momencie składania Zamówienia,
 14. c) złożenie Zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż jest osobą pełnoletnią i jest trzeźwy w momencie składania Zamówienia.
 15. d) Zamówienie może odebrać wyłącznie osoba pełnoletnia i trzeźwa. W razie wątpliwości co do pełnoletniości Kupującego, dostawca Sprzedawcy może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletniość. W przypadku nieokazania dokumentu dostawca odmówi wydania Zamówienia. Dostawca odmówi także wydania Zamówienia osobie, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie co do stanu jej trzeźwości.
 16. 12. Kupujący składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu internetowego, oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia Umowy, w szczególności posiada umocowanie do działania w imieniu własnym i/lub na rzecz reprezentowanej firmy, a podane przez niego dane osobowe są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 17. 13. Kupujący informowany jest drogą telefoniczną o braku dostępności Produktów lub ich poszczególnych składników, w związku z czym może wyrazić zgodę na zmianę przedmiotu Zamówienia lub składnika Produktu bądź też zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

 

§3. PŁATNOŚCI

 1. 1. Ceny Produktów w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. 2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. 3. Do napojów w szklanej butelce, Sprzedawca każdorazowo dolicza kaucję za butelkę. Kaucja, o której mowa zawarta jest w cenie widocznej na stronie internetowej serwisu www.pizzeria-messina.pl.
 4. 4. Sprzedawca wprowadza w Serwisie internetowym następujące progi rabatowe, w zależności od wartości Zamówienia:
 1. a) 5% - dla studentów za okazaniem przy odbiorze legitymacji studenckiej,
 2. b) 15% - za Zamówienie na adres firmy Kupującego (od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do 16:00).
 1. 5. Przy Zamówieniach, których wartość przekracza 50 zł, Kupujący ma prawo wyboru dwóch sosów w cenie 1 gr. każdy. W przypadku braku sprecyzowania smaków przez Kupującego, Sprzedawca dokonuje losowego doboru sosów.
 2. 6. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 3. 7. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 1. 8. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:
 1. a) płatność przy odbiorze osobistym,
 2. b) płatność gotówką za pobraniem,
 3. c) płatność kartą płatniczą za pobraniem - Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro, za pomocą terminala płatniczego,
 4. d) płatność internetowa - PayPal.
 1. 8. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

 

§4. DOSTAWA

 1. 1. Czas realizacji Zamówienia (przygotowanie i dowóz Zamówienia) wynosi w I i II strefie dostawy od 20 do 40 minut, natomiast w III strefie dostawy od 60 do 70 minut. Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego o czasie realizacji konkretnego Zamówienia, który może ulec wydłużeniu w zależności od indywidualnych warunków po stronie Sprzedawcy (obłożenie pracą restauracji).
 2. 2. I i II strefa dostawy obejmuje: lokalizację do 5 km od lokalu,
 3. 3. III strefa dostawy obejmuje: lokalizację od 5-6 km od lokalu.
 4. 4. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
 1. a) odbiór osobisty zamówionych Produktów w siedzibie Sprzedawcy,
 2. b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez dostawcę.
 1. 5. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 2. 6. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 3. 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.
 4. 8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania zamówionego Produktu.

 

§5. REKLAMACJA

 1. 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie Zamówienia w obecności dostawcy. Niesprawdzenie Zamówienia nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 2. 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamówienia z otrzymanym Produktem, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. 3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu oraz żądanie Kupującego.
 4. 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 5. 5. Reklamacje należy kierować na adres:
 6. EMMERRE Rosario Messina
 7. ul. Strachocińska 53
 8. 51 – 518 Wrocław
 9. lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy:  pizzeriaristorantemessina@gmail.com.
 1. 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. 8. Powyższe nie dotyczy Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. 9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 1. a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 6. f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 10. j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 12. l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Produktu. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 2. 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy przypadków, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu.
 3. 5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 4. 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 6. 8. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. 9. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 8. 10 W związku z § 6 pkt 2 d) uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy Zamówień, których przedmiotem są artykuły spożywcze cechujące się krótkim termin przydatności do spożycia, jak również inne rzeczy o stosunkowo krótkim terminie ważności, a także rzeczy, które po odpieczętowaniu opakowania wymagają ich natychmiastowego użycia.
 9. 11. Dyspozycja zawarta w pkt 10 wynika ze szczególnego charakteru Produktów będących przedmiotem Umowy, tj. rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, a także rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.
 10. 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. 1. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub korzystanie z usługi bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego www.pizzeria-messina.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego www.pizzeria-messina.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego www.pizzeria-messina.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 4. 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 6. 6.Regulamin obowiązuje od dnia 13 czerwca 2018 roku.

         Formularz odstąpienia od umowy

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nadchodzących promocjac to zapisz się do naszego newslettera

Humans: please leave this field blank.